Huurrecht - overzicht

Huurrecht houdt zich bezig met alle regels op het gebied van huur. De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, om een zaak (of een gedeelte daarvan) in gebruik te verstrekken; de huurder verbindt zich tot een tegenprestatie: betalen (art. 7:201 BW).

Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan verhuur van huizen of kamers, maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van bijvoorbeeld een kano of een auto.

Faillissementsrecht / surséance - overzicht

Het Faillissementsrecht regelt de verhouding van een schuldenaar die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert, tot de schuldeiser(s).

Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen heet ‘insolvent’ en kan door de rechtbank op grond van de Faillissementswet failliet verklaard worden. De schuldenaar is dan failliet, ook wel bankroet genoemd. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen failliet worden verklaard.

Europees recht - overzicht

Het Europees recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht).

Primaire gemeenschapsrecht

Het primaire gemeenschapsrecht vormt het fundament van de Europese samenwerking: de 28 lidstaten van de Europese Unie leggen afspraken vast in EU- en EG-verdragen.

Erfrecht - overzicht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met het vermogen van een overledene: de erfenis. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: volgens het wettelijk erfrecht of bij testament bepaald.

Consumentenrecht - overzicht

Het consumentenrecht omvat wetten en regels die de consumenten beschermen bij aankoop van producten. Het consumentenrecht geeft regels om de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vast te leggen. Het gaat hierbij om het kopen van producten, de levering van diensten en gemengde overeenkomsten waarbij zowel een product als een dienst wordt afgenomen.

Computerrecht - overzicht

Computerrecht omvat het recht dat betrekking heeft op computergebruik en automatisering. Het houdt zich onder meer bezig met auteursrechtelijke bescherming van software en delicten die met behulp van computernetwerken kunnen worden gepleegd.

Logistiek, communicatie, verkoop, administratie: vrijwel alles is internetgerelateerd. Kwesties rond online marketing, domeinnamen en automatiseringsrecht zijn vaak complex, temeer daar ze veelal betrekking hebben op zowel nationale als internationale wetgeving.

Bestuursrecht - overzicht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. In het geheel van rechtsregels is alles omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht vastgelegd.

Auteursrecht - overzicht

Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht. De maker van een werk bepaalt hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar gemaakt wordt of wordt verveelvoudigd. Zonder toestemming van de auteur mag een werk bijvoorbeeld niet verkocht, geupload, tentoongesteld, veranderd, uitgevoerd of gekopieerd worden.

Arbeidsrecht - overzicht

Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer een werknemer zich door middel van een arbeidsovereenkomst verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken, valt hun relatie in juridische zin onder het arbeidsrecht. Alle relevante wetten en regels binnen het arbeidsrecht zijn dan van toepassing.

Pagina's

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem

 

Abonneren op juridisch.nl RSS