Feed-aggregator

Cessieovereenkomsten politieke partij tot overdracht van inkomen aan partijkas zijn nietig

Nieuws voor juristen - 6 uur 36 min geleden
De Socialistische Partij (SP) verplicht haar volksvertegenwoordigers en bestuurders om een deel van hun salaris af te dragen aan de partij. Alle salarissen worden daartoe in één pot gestopt en men krijgt hieruit een modaal salaris uitgekeerd. Vrijwillig is de afdrachtregeling niet: reeds bij...
Categorieën: Nieuws

Bestuurlijke boetes: stappenplan voor gemeenten

Nieuws voor juristen - 6 uur 38 min geleden
In deze publicatie wordt per stap de benodigde actie beschreven, inclusief een voorbeeld van een beleidsregel.
Categorieën: Nieuws

Het begrip ‘inrichting’ in de Wabo

Nieuws voor juristen - 6 uur 43 min geleden
Het begrip ‘inrichting’ wordt al jarenlang gebruikt in de milieuwetgeving en is gedefinieerd in de Wet milieubeheer. Maar ook in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is een definitie van ‘inrichting’ opgenomen. Uit deze uitspraak volgt dat deze definitie wezenlijk verschilt van de definitie...
Categorieën: Nieuws

Vervalste beëindigingsovereenkomst lening baat schuldenaar niet

Nieuws voor juristen - 6 uur 47 min geleden
In dit kort geding over een uitstaande lening kwam de kredietnemer ineens met een document op de proppen, waaruit zou blijken dat de lening door de schuldeiser was beëindigd en dat er niets meer zou hoeven te worden betaald. Te mooi om waar te zijn? Ditzelfde dacht de voorzieningenrechter.
Categorieën: Nieuws

Beroep op onrechtmatige staatssteun slaagt niet

Nieuws voor juristen - 6 uur 50 min geleden
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de beroepsgrond van appellant dat sprake is van onrechtmatige staatssteun niet kan leiden tot vernietiging van het bestreden besluit, omdat er onvoldoende verband bestaat tussen deze beroepsgrond en het belang waarin appellant zegt te worden geschaad.
Categorieën: Nieuws

Franchisegevers eerder aansprakelijk bij ondeugdelijke prognoses

Nieuws voor juristen - 6 uur 56 min geleden
Naar oordeel van de Hoge Raad is een franchisegever die zélf haar prognoses opstelt veel sneller aansprakelijkheid voor ondeugdelijke prognoses dan eerder werd aangenomen.
Categorieën: Nieuws

Belastingdienst mag foto's snelwegcamera's niet gebruiken

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 15:26
De Belastingdienst mag voor de controle van rittenregistraties in het kader van privé-gebruik van een auto van de zaak geen gebruik maken van met ANPR-camera’s vastgelegde beelden. Voor het gebruik van dergelijke beelden bestaat geen wettelijke grondslag.
Categorieën: Nieuws

Begrip 'woning' gedefinieerd in verband met overdrachtsbelasting

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 15:24
Een onroerende zaak geldt als woning als deze voor bewoning is ontworpen en gebouwd. En als een pand na een mogelijke verbouwing met het oog op een andere bestemming dan wonen vrij gemakkelijk weer voor bewoning geschikt te maken is.
Categorieën: Nieuws

Bevoegdheid Nederlandse rechter ten aanzien van in buitenland woonachtige bestuurder

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 15:20
Het ging in deze zaak om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over een vordering van een Nederlandse vennootschap op haar in Duitsland wonende (voormalige) bestuurder, tevens werknemer. Deze uitspraak is ook voor toekomstige gevallen relevant.
Categorieën: Nieuws

Zelfstandigenaftrek alleen met urencriterium in te halen

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 15:16
Als een IB-ondernemer een opgebouwd bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wil benutten, zal hij volgens Rechtbank Gelderland in het desbetreffende jaar moeten voldoen aan het urencriterium.
Categorieën: Nieuws

Extreme regenbuien: gemeente aansprakelijk voor wateroverlast?

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 15:08
Regenbuien worden door klimaatverandering extremer, riolen kunnen het water niet meer aan en straten staan blank. Met schade tot gevolg. Deze uitspraak geeft antwoord op de vraag of de gemeente aansprakelijk is bij extreem weer.
Categorieën: Nieuws

‘Minder mensen ten onrechte gegijzeld’

Actueel juridisch nieuws - vr, 02/24/2017 - 12:36
Fors minder gijzelingsverzoeken ingediend bij rechterHet aantal gijzelingsverzoeken van het Openbaar Ministerie is fors gedaald. Van juli 2015 tot december 2016 heeft het OM 784 gijzelingsverzoeken ingediend. De rechter werd in 2014 nog 200.000 keer verzocht dit pressiemiddel – bedoeld om mensen die een boete niet willen betalen tot betalen te dwingen – toe te staan. Dit meldt de Nationale Ombudsman (nationaleombudsman.nl) in een brief aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.VerbeteringenDe ombudsman publiceerde eind 2015 zijn onderzoek Gegijzeld door het systeem, waarin de praktijk waarbij mensen worden gegijzeld omdat zij een verkeersboete of strafbeschikking niet betalen werd onderzocht. Toen was zijn conclusie dat mensen die boetes wel wilden betalen, maar niet konden betalen onterecht gevangen zijn gezet. Volgens de ombudsman zijn naar aanleiding van dit onderzoek verschillende maatregelen genomen om dit te voorkomen. Zo wordt er meer gekeken naar de persoon achter de boete en zijn er vaker betalingsregelingen mogelijk.ZorgenIn 2014 uitten rechters al hun zorgen over het sterk gestegen aantal verzoeken tot gijzeling. Ze constateerden dat het OM te vaak mensen wilde gijzelen die boetes niet kúnnen betalen, in plaats van dat ze dit niet wíllen. ‘Er moet aantoonbaar sprake zijn van onwil, niet van onmacht’, zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak toen. Brief

Voor de brief naar de staatssecretaris werd verzonden heeft de ombudsman de Raad voor de rechtspraak gevraagd naar de ervaringen van rechters. Volgens de Raad zijn de onderbouwingen van de vorderingen tegenwoordig uitgebreider dan voorheen, maar wordt in veel zaken nog steeds niet aannemelijk gemaakt dat iemand wel kan betalen maar dit niet wil. Ook zijn er bij de behandeling van verzoeken in de rechtszaal geen vertegenwoordigers van het OM of Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) aanwezig terwijl dit wel was toegezegd. Hierdoor kan de rechter niet om toelichting vragen tijdens de zitting.

Categorieën: Nieuws

Aanbestedingsrechtelijke beginselen altijd van toepassing op vrijwillige overheidsaanbesteding

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 11:34
Een private aanbesteder op wie ter zake geen aanbestedingsplicht rust, kan die beginselen met succes uitsluiten. Uit deze uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg van Sint Maarten volgt dat hetzelfde niet geldt voor de vrijwillige overheidsaanbesteding. De uitspraak kan verstrekkende gevolgen...
Categorieën: Nieuws

Patiënt maakt arts zwart op internet: onnodig grievend

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 11:31
Onlangs moest de rechter een oordeel vormen over de vraag of de ongezouten kritiek die een patiënt over een arts uitte op Facebook onder de vrijheid van meningsuiting viel.
Categorieën: Nieuws

Geen ontslag voor werknemer die zichzelf vertrouwelijke informatie e-mailde

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 11:26
Werknemer kreeg te horen dat zijn dienstverband beëindigd zou worden. Hierop vooruitlopend werd hij vrijgesteld van werk. Bij vertrek mailde hij vier werkbestanden naar zichzelf. Hij werd daarop op staande voet ontslagen - maar dat ontslag blijkt ongeldig.
Categorieën: Nieuws

Italiaanse erfenis valt in Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 11:23
Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht vallen, ingeval er geen uitsluitingsclausule is gemaakt, op grond van art. 1:94 lid 2 BW in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap. De enkele omstandigheid dat het op de erfrechtelijke verkrijging toepasselijke buitenlandse recht niet een ...
Categorieën: Nieuws

Klachtplicht en bestuurder

Nieuws voor juristen - vr, 02/24/2017 - 11:21
Al een tijdje hangt de vraag boven de markt of een bestuurder die slecht presteert en daarop door de rechtspersoon wordt aangesproken (art. 2:9 BW) zich ook kan verweren met een beroep op de klachtplicht. Dat is niet zo, aldus het hof Arnhem-Leeuwarden
Categorieën: Nieuws

OM niet-ontvankelijk in vordering tot wijziging vrijheidsbeperkende maatregel

Nieuws voor juristen - do, 02/23/2017 - 14:09
De rechtbank heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van een vordering van de officier van justitie tot wijziging van een gebiedsverbod dat eerder door de rechtbank als dadelijk uitvoerbare vrijheidsbeperkende maatregel was opgelegd. De rechtbank heeft de officier van justitie in de...
Categorieën: Nieuws

Van Wet op het consumentenkrediet naar Burgerlijk Wetboek

Nieuws voor juristen - do, 02/23/2017 - 13:47
Vrijwel geruisloos is een wetsvoorstel aangenomen waarbij de bepalingen van consumentenkrediet, koop op afbetaling, huurkoop en huurkoop van onroerend zaken, gemoderniseerd in een aanvulling van Boek 7 BW zijn opgenomen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bepalingen in Boek 7...
Categorieën: Nieuws

Trends op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheidsclaims

Nieuws voor juristen - do, 02/23/2017 - 12:45
Het aantal claims waarbij bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld stijgt al jaren. Weinig partijen hebben zo’n compleet overzicht van aantallen en soorten bestuurdersaansprakelijkheidsclaims als verzekeraars. Eén van die verzekeraars analyseerde de claims wereldwijd en kwam met...
Categorieën: Nieuws

Pagina's

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem

 

Abonneren op juridisch.nl aggregator