Arbeidsrecht - overzicht

Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer een werknemer zich door middel van een arbeidsovereenkomst verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken, valt hun relatie in juridische zin onder het arbeidsrecht. Alle relevante wetten en regels binnen het arbeidsrecht zijn dan van toepassing.

Kort gezegd regelt het arbeidsrecht dat werkgever en werknemer wettelijk verplicht zijn zich goed te gedragen ten opzichte van elkaar. Voorbeelden hiervan zijn dat het loon van een werknemer altijd op of boven het wettelijk vastgesteld minimumloon moet liggen en dat werknemers recht hebben op vrije dagen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is zeer belangrijk bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Vraagstukken over ontslag op staande voet of bijvoorbeeld het recht op ontslagvergoeding hebben dan ook betrekking op het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever bij ontslag betaalt aan de werknemer. Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen, moet er onderhandeld worden over ontslagvergoeding of bijvoorbeeld over vrijstelling van werk met behoud van loon. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding

Met ingang van 1 juli 2015 verandert de wetgeving. Door de Wet werk en zekerheid worden de mogelijkheden om lang op een tijdelijk contract te werken beperkt. Opeenvolgende tijdelijke contracten gaan over in een vast contract zodra een periode van twee jaar overschreden wordt. Tot 1 juli 2015 geldt een periode van drie jaar. Daarnaast hebben vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest bij ontslag of bij niet-verlenging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Door het inkorten van de termijn waarna een vast contract ontstaat en door de transitievergoeding, wil de overheid werkgevers stimuleren eerder mensen in vaste dienst te nemen.

Arbeidsrecht maakt integraal onderdeel uit van het sociaal recht. Andere wetgeving die betrekking heeft op het arbeidsrecht is bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de Wet gelijke behandeling.

Rechtsgebied: 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem