Bestuursrecht - overzicht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. In het geheel van rechtsregels is alles omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht vastgelegd.

De algemene regels zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staat vermeld hoe de overheid besluiten moet nemen en bekend moet maken en ook binnen welke termijn. Naast deze algemene wet zijn er specifieke wetten die voor een bepaald beleidsterrein algemene regels stellen (bijvoorbeeld de Gemeentewet of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Bestuursrecht omvat dus de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld uitkeringen, vergunningen, snelwegen of de aanleg van een sneltram door een woonwijk. Ook is vastgelegd wat de mogelijkheden zijn als men het niet met zo’n beslissing van de overheid eens is.

Rechtsgebied: 

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem