Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Juridisch.nl niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Juridisch.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Gerelateerde websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Juridisch.nl worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Juridisch.nl. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Juridisch.nl. Juridisch.nl is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

Computer storingen

Juridisch.nl is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot - virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website, teksten en afbeeldingen berust bij Juridisch.nl of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Juridisch.nl. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Juridisch.nl. U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere doeleinden.

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem